சிபியின் புத்தகம்

சிபி ஒரு வழியாக அவரது கதைகளை எழுதி முடித்து விட்டார். 182 பக்கங்கள் விரியும் அந்த புத்தகம், முகலாய மன்னர்களின் கதைகளில் இருந்து, துணுக்குகள், கார்ட்டூன், சித்திரங்கள், உலக கோப்பை பற்றிய விவரங்கள், சுற்றுச்சூழல் என பல விசயங்களை தொட்டு செல்கிறது. முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள இந்த புத்தகத்தை, ஒரு ஹிந்தி கட்டுரையும் உண்டு, கணினியில் ஏற்றும் பொறுப்பு என்னிடம் கொடுக்க பட்டுள்ளது. அதன் நடுவே, எனக்கு பிடித்த ஒரு (சிபியின்)சிறு கவிதை.For Sibi, poem is a matter of rhyming words. It does not matter whether it makes sense as a whole but if the couplets rhyme it is more or less what is needed. Here are his poems from 'Chapter 45' of his book (as written by him).


"My father is in Check post
I like to eat bread toast


In forest lives the monkey
My favorite game is hockey


My uncle chases a mouse
In our house


I am afraid of lizard
In TV I like the wizard


In pond lives geese
Mice likes cheese


Outside it is rain
Ant go outside to get pain


My story book is fantastic
Basket is made of plastic


My TV name is Sony
My dog's name is Gony"
- M.Sibi Pranav


Rhymy poem

"My favorite chocolate is Munch
I have a flower bunch.


We talk in phone
My favorite ice is cone.


First month is January
My chocolate is Cadbury.


Drum gave a bang
My family is a gang.


My name is Solly
My brother name is Golly


I have a book
My mother is a great cook."
-Sibi PranavI can go on about how Sibi explores the conceptual underpinnings of the post-modernist thoughts by deconstructing his world into words. But that's for another day.

1 comment:

deepan said...

hai Sibi good going ... continue.. post ur stories tooo... esply mohgul's

Bury My Heart at Wounded Knee

Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West by Dee Brown I remember the day 20 years ago, when I was standing ...